મ્યુનિસિપલ એકાઉન્ટન્ટ અને મ્યુનિસિપલ ડેપ્યુટી એકાઉન્ટન્ટ કોલ લેટર

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ઘ્વારા યોજાનાર પરીક્ષા જા.ક્ર: ૧૧૧/ ર૦૧૬૧૭ (મ્યુનિસિપલ એકાઉન્ટન્ટ)   તથા જા.ક્ર: ૧૧ર/ ર૦૧૬૧૭ મ્યુનિસિપલ ડેપ્યુટી એકાઉન્ટન્ટ  માટે ઉમેદવારોએ, પોતાનો ઓનલાઇન પ્રવેશપત્ર- હાજરીપત્રક (કોલ લેટર તથા ઉમેદવારો માટેની સુચનાઓ) https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી મેળવી લેવાના રહેશે. કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાનો સમયગાળો :તા.૨૩/૦૮/૨૦૧૭ના રોજ ૧૪.૦૦ કલાક થી તા.૦૩/૦૯/૨૦૧૭ સવારના ૧૦:૦૦ કલાક સુધી

Recruitment for various post Banas Medical College & Research Institute, Palanpur

Galbabhai Nanjibhai Patel Charitable Trust, Palanpur and the Government of Gujarat will be setting up the Banas Medical College & Research Institute at Palanpur in Public Private Partnership (PPP) to provide health care and medical care. The trust is inviting applications from medical professionals for the posts of Dean, Medical Superintendent, Professor, Associate Professor, Assistant Professor, SR/Tutor/JR for… Read More »

Rajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd.

Rajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd. recruitment for Jr.Executive (Trainee) Post: Jr.Executive (Trainee) Age: Limit 30 Years Location: Baroda Qualification: First Class Graduate (Except Arts) OR Any Post Graduate (Except Arts). However, PGDCA/DCA/JAIIB/ CAIIB / COPA (with 1 year apprenticeship) preferable. Experience: 2 years experience in any Co-Operative bank or any financial institute is preferable. Candidate Should be well… Read More »

RECRUITMENT OF ASSISTANTS & ASSISTANT MANAGERS (LIC HFL)

Assistant & Assistant Managers (LIC HFL) Call Letter Notification. For Further Update for Call letter: http://ibps.sifyitest.com/lichfamaug17/cloea_sep17/login.php?appid=02b95b3dbb7f26c24de0d9fdaae33075 ELIGIBILITY CRITERIA: The eligibility criteria are as mentioned below Eligibility Criteria Assistant Assistant Manager Nationality Indian Indian Age (as on 01.07.2017) 21-28 years 21-28 years Educational Qualification (as on 01.07.2017 Graduation (minimum aggregate 60% marks) MBA in any discipline from a recognized… Read More »

CAT 2017: Know The Exam Format

Known for being one of the toughest exams in the country, the CAT exam has always been a dynamic paper to befit the candidates from diverse academic and social backgrounds. The exam is conducted by the Indian Institute of Managements (IIMs) every year on a rotational basis.   The IIM Lucknow has released the CAT 2017 Notification and… Read More »

www.medguj.nic.in Merit List 2017 ACPMEC Choice Filling Mock Round

www.medguj.nic.in Medical Admission Merit List 2017 ACPUGMEC Medical Para Medical Provisional Merit List Published online at medadmgujarat.org. Choice Filling & Counselling Of Round 1 Will be Start from Today (27-07-2017) at 4.00 PM on Www.medguj.nic.in. Admission Committee for Professional Medical Educational Courses (ACPMEC) Gujarat Medical Admission 2017-18 Online at www.medguj.nic.in & www.medadmbjmc.in. Admission to 1st Year Degree Courses in… Read More »

Gujarat Police Inspector Recruitment 2017 at ojas.gujarat.gov.in

Gujarat Police Inspector Recruitment 2017, 115 Police Inspector bharti, gpsc-ojas.gujarat.gov.in, GPSC Police Inspector bharti 2017, Ojas Police Inspector vacancy, Here is the most recent news about Gujarat Police Inspector Recruitment 2017. Candidates who had belong to Gujarat State and looking for their Govt Police Inspector Jobs let’s play a vital chance to make their career in this fields and… Read More »

Gujarat MBA/MCA Admission 2017-18 Merit List gujacpc.nic.in

Online Registration for MBA & MCA Counselling has been started on 28 Jun 2017.Check Registration link below ACPC MBA / MCA Admission 2017 shall be given in all the Government Seats on the basis of merit list prepared by the Admission Committee. All the Management Seats shall be filled by the management of the respective Professional Educational College or Institution, on… Read More »

ITI Admission Merit List Call Letter 2017 itiadmission.gujarat.gov.in

Gujarat ITI admission 2017 Merit list online, Seat allotment, Download Call Letter release on itiadmission.gujarat.gov.in: Gujarat I.T.I & I.T.C Admission 2017-18 Apply Online date is over and all applicant waiting to check ITI Merit List. http://itiadmission.gujarat.gov.in, http://itiadmission1.gujarat.gov.in will Publish ITI/ITC Merit List, Call Letter, Seat Allotment . Interested Candidates can Apply Online ITI Admission on official website  and now time… Read More »