તલાટી લેખિત પરીક્ષાની સંભવિત તારીખ જાહેર, હસમુખ પટેલે આપી જાણકારી

તલાટી લેખિત પરીક્ષાની સંભવિત તારીખ જાહેર

તલાટી લેખિત પરીક્ષાની સંભવિત તારીખ જાહેર : પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ તલાટીની લેખિત પરીક્ષા 23 એપ્રિલના રોજ લેવા માંગે છે. …

Read more