IOCL ભરતી 2022 @iocl.com

IOCL ભરતી 2022

IOCL ભરતી 2022 : ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એ એન્જિનિયરિંગ આસિસ્ટન્ટ અને ટેકનિકલ એટેન્ડન્ટ ની ખાલી જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત …

Read more

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી 2022

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી 2022

વલસાડ નગરપાલિકા ભરતી 2022 : વલસાડ નગરપાલિકામાં 2022-23ના વર્ષ માટે જુદી જુદી શાખાઓમાં કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર અને પ્રોગ્રામિંગ આસીસ્ટન્ટ, ડેટા એન્ટ્રી …

Read more