સક્ષમ શિષ્યવૃતિ સહાય યોજના : વિદ્યાર્થીઓને મળશે 20000 રૂપિયા શિષ્યવૃતિ

સક્ષમ શિષ્યવૃતિ સહાય યોજના

સક્ષમ શિષ્યવૃત્તિ સહાય યોજના એ એક યોજના છે જે વિદ્યાર્થીઓને સક્ષમ બનાવવા માટે સહાય પૂરી પાડે છે. આ યોજના હેઠળ, …

Read more