જુનિયર ક્લાર્ક પ્રેકટીસ પેપર 2023

જુનિયર ક્લાર્ક પ્રેકટીસ પેપર 2023: તારીખ 29/01/23 ના રોજ જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા આવનાર છે. ઉમેદવારોને પ્રેકટીસ થાય તે માટે મોડેલ પેપરો મૂકેલા છે. આ મોડેલ પેપર સિલેબસ મુજબ બનાવેલ છે.જુનિયર ક્લાર્ક પ્રેકટીસ પેપર 2023 માટે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો અને જુનિયર ક્લાર્ક પ્રેકટીસ પેપર ડાઉનલોડ કરો. આજે આપણે જુનિયર ક્લાર્ક પ્રેકટીસ પેપરસેટ વિષે સવિસ્તાર જાણીશું. આર્ટીકલ માં આપણે જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી પેપર સ્ટાઇલ અભ્યાસક્રમ પરીક્ષાની તારીખ વગેરે તમામ બાબતો વિશે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું.

Junior Clerk practice Paper 2023

જાહેરાત ક્રમાંક૧૨/૨૦૨૧-૨૨
પોસ્ટ નું ટાઇટલજુનિયર ક્લાર્ક પ્રેકટીસ પેપર 2023
પોસ્ટ નામજુનિયર ક્લાર્ક અભ્યાસક્રમ 2023
પોસ્ટજુનીયર ક્લાર્ક (વહીવટી/હિસાબી)
કુલ જગ્યા1100+
તલાટી પરીક્ષા તારીખ 202229-01-2023
સત્તાવાર વેબ સાઈટgpssb.gujarat.gov.in

આ પણ વાંચો :-

જુનિયર ક્લાર્ક પ્રેકટીસ પેપર 2023

જુનીયર ક્લાર્ક પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોને પ્રેકટીસ થાય તે માટે મોડેલ પેપરો મૂકેલા છે. જે આપને પ્રેકટીસ માટે ઉપયોગી બનશે.

જુનીયર ક્લાર્ક પ્રેકટીસ પેપર નં.1અહિં ક્લીક કરો
જુનીયર ક્લાર્ક પ્રેકટીસ પેપર નં.2અહિં ક્લીક કરો
જુનીયર ક્લાર્ક પ્રેકટીસ પેપર નં.3અહિં ક્લીક કરો
જુનીયર ક્લાર્ક પ્રેકટીસ પેપર નં.4અહિં ક્લીક કરો
જુનીયર ક્લાર્ક પ્રેકટીસ પેપર નં.5અહિં ક્લીક કરો
જુનીયર ક્લાર્ક પ્રેકટીસ પેપર નં.6અહિં ક્લીક કરો

Stay Connected For Daily Updates About Education And Study Materials For All Compititive Exam Stay On Ojas-gujarat.in Thanks For Ice Academy For Model paper

3 thoughts on “જુનિયર ક્લાર્ક પ્રેકટીસ પેપર 2023”

Leave a Comment

ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો