STD 1 TO 8 AAYOJAN | STD 3 TO 8 DAY TO DAY AAYOJAN

STD 1 TO 8 AAYOJAN | Day To Day Aayojan 2022 | ધોરણ 1 થી 8 દૈનિક આયોજન Std 1 To 8 Dainik Aayojan | 1 To 8 Dainik Aayojan | Day To Day Aayojan 2022 | Std 1 To 8 Dainik Aayojan Pdf | 1 To 8 Dainik Aayojan Pdf | Day To Day Aayojan 2022 Pdf | Std 1 To 8 Dainik Aayojan File | Std 1 To 8 Dainik Aayojan Pdf File | Std-1 To 8 Sem-1 Day 2 Day Masvar Ayojan

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો
Telegram ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો
Google News પર Follow કરવા અહીં ક્લિક કરો
Facebook Page Like કરવા અહીં ક્લિક કરો

STD 1 TO 8 AAYOJAN | STD 3 TO 8 DAY TO DAY AAYOJAN

STD 3 TO 8 AAYOJAN

Read Also-[અધ્યયન નિષ્પત્તિ] Std-1 to 8 Latest Adhyayan Nishpatti & Learning Outcomes | Std 3 to 8 Patrak A Download In PDF 

દ્રિતીય સત્ર Day To Day આયોજન

શેક્ષણિક આયોજન 2022/23 ઓફિશિયલ ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ-૧-૨નું day-to-day આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-૩-૪-૫નું day-to-day આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-૬-૭-૮નું day-to-day આયોજન દ્વિતીય સત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

NEW DAY TO DAY આયોજન ધોરણ 1 થી 8 ડાઉનલોડ કરવા માટે પ્રથમ સત્ર

દરરોજ નું આયોજન ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

દૈનિક નોંધપોંથી લખવા ઉપયોગી PDF જુલાઈ /ઓગસ્ટ

વાર્ષિક શૈક્ષણિક આયોજન 2021-22 અહીંથી ડાઉનલોડ કરો

STD 1 TO 8 AAYOJAN
STD 1 TO 8 AAYOJAN

1 thought on “STD 1 TO 8 AAYOJAN | STD 3 TO 8 DAY TO DAY AAYOJAN”

Leave a Comment