ધોરણ 12 કોમર્સ પરિણામ તારીખ 2022 જાહેર

ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ, વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ, ઉ.ઉ.બુ.પ્રવાહ અને સંસ્કૃત મધ્યમાનું માર્ચ-એપ્રિલ ૨૦૨૨ ની પરીક્ષાનું પરિણામ તારીખ ૦૪/૦૬/૨૦૨૨ ના રોજ સવારે ૦૮:૦૦ કલાકે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવશે.

ધોરણ 12 કોમર્સનું પરિણામ 2022 કેવી રીતે તપાસવું?

Step–1 સત્તાવાર વેબસાઇટ gseb.org 2022 ની મુલાકાત લો.

Step -2 GSEB 12 કોમર્સ પરિણામ 2022 લિંક પર ક્લિક કરો.

Step–3  છ અંકનો સીટ નંબર દાખલ કરો.

Step–4  સબમિટ  બટન પર ક્લિક કરો.

Step-5 GSEB પરિણામ 2022 સ્ક્રીન પર દેખાશે.