આધારકાર્ડમાં ઓનલાઇન સરનામું બદલો

આજના સમયમાં ભારતીય નાગરિક માટે આધાર કાર્ડ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે. આજે પણ ઘણી એવી વસ્તુઓ છે જે આધાર કાર્ડ વગર થઈ શકતી નથી.

1. સૌ પ્રથમ UIDAI ની અધિકૃત વેબસાઈટની મુલાકાત  https://myaadhaar.uidai.gov.in

2. હવે તમારો આધારકાર્ડ નમ્બરથી લોગિન કરો.

3. લોગિન કર્યા પછી અપેલા ઓપ્શનમાથી ઉપર Aadhaar Update Online વિકલ્પ પસંદ કરો

4. હવે આપેલા વિકલ્પ્માથી Address પસંદ કરો અને નિચે Proceed to Update Aadhaar ક્લિક કરો

5. હવે તમારે તમારા નવા સરનામાની માહિતી અંગ્રેજી અને તમારી સ્થાનિક ભાષામાં ભરવાની રહેશે.

6. છેલ્લે યોગ્ય દસ્તાવેજોની તસવીર અપલોડ કરો અને આપેલ માહિતીને સારી રીતે તપાસો.

7. ફોર્મ ભર્યા પછી, તમારી અરજીની ચકાસણી કરવામાં આવશે.

8. વેરિફિકેશન પછી, આધાર કાર્ડ પર તમારું સરનામું બદલવામાં આવશે અને પોસ્ટ દ્વારા તમારા અપડેટ કરેલા સરનામા પર નવું કાર્ડ મોકલવામાં આવશે.