ધોરણ 12 પરિણામ 2022

ધોરણ 12 પરિણામ 2022

બોર્ડ દ્વારા આ વખતે પરીક્ષા 20 દિવસ મોડી શરૂ થતાં જ પરિણામ પણ 20 દિવસ મોડું એટલે કે આગમી મે માસમાં પરિણામ જાહેર કરશે,

ધોરણ 12 પરિણામ 2022 અહીંયા થી ચેક કરો તમારું પરિણામ @gseb.org