ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ કઈ રીતે ચેક કરવું ?

ધોરણ 10 જુલાઈ 2022માં લેવાયેલ પૂરક પરીક્ષાનું રીઝલ્ટ તા. 06/08/2022ના રોજ સવારે 08:00 વાગ્યે બોર્ડની ઓફિશિયલ વેબ સાઈટ પર મુકવામાં આવશે.

 ધોરણ 10 પુરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ વિકલ્પ દેખાશે તેના પર ક્લિક કરો.

Step-2

 તમારી સિરીઝ સિલેક્ટ કરો.

Step-3

 તમારો બેઠક નંબરનાખો અને સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો

Step-4

 તમારું પરિણામ સ્ક્રીન પર આવી જશે.

Step-5

વિદ્યાર્થીઓ તેમનું પરિણામ પરીક્ષાનો બેઠક ક્રમાંક (સીટ નંબર) નાખીને મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થીઓના ગુણપત્રક, પ્રમાણપત્રક અને S.R. શાળાવાર મોકલવા અંગે જાણ હવે પછીથી કરવામાં આવશે.