ગુજરાત ONGC  ભરતી  2022

ONGC  ભરતી  2022  ગુજરાત  વિગતો

પોસ્ટનું નામ :  નોન-એક્ઝિક્યુટિવ

કેવી રીતે  અરજી  કરવી ? 

ONGC  જુનિયર  ટેકનિશિયન  ભરતી  2022

ONGC ગુજરાત નોટિફિકેશન 2022 PDF

ONGC  ગુજરાત   એપ્લિકેશન  ફી

જનરલ/OBC/EWS

રૂ. 300