આઈ.ટી.આઈ. શિષ્યવૃત્તિ 2023: ITI Scholarship 2023

ITI Scholarship 2023

આઈ.ટી.આઈ. શિષ્યવૃત્તિ 2023 : ITI Scholarship 2023| આઈ.ટી.આઈ. અને ધંધાકીય તેમજ તાંત્રિક અભ્યાસક્રમોમાં દાખલ થનાર અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓને માસિક રૂા.૪૦૦/- …

Read more

Gyan Shakti Admission 2023:ખાનગી શાળાઓમાં ધોરણ 6 થી 12 સુધી જ્ઞાન શક્તિ પ્રવેશ 2023, મફત શિક્ષણ યોજના 2023

Gyan Shakti Admission 2023

Gyan Shakti Admission 2023 : જ્ઞાન શક્તિ પ્રવેશ 2023: પ્રાથમિક શાળાના બાળકોને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ આપવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઘણી …

Read more